19 січня 2014 р.

Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рік

Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рік

1. Аналіз ефективності поставленої мети і планування виховного процесу класу в минулому році:
 • результати вирішення виховних завдань минулого року, доцільність їхньої постановки, дієвість ідей, що обиралися при плануванні;
 • правильність вибору основних напрямків, змісту, форм роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування.
2. Аналіз динаміки  соціальної ситуації розвитку учнів:
 • особливості соціальної ситуації розвитку учнів, її зміна за минулий навчальний рік. Які фактори особливо вплинули на зміну цієї ситуації?
 • який вплив на розвиток особистості учнів, на формування їхніх якостей, творчих дарувань і фізичних здібностей має їхнє найближче оточення (батьки, ровесники) і заняття в гуртках, секціях та інших об’єднаннях?
 • особливості суспільної думки класу та його вплив на ціннісні орієнтації учнів.
3. Аналіз розвитку колективу класу:
 • соціометрична, рольова, комунікативна структури класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому;
 • особливості морально-психологічного клімату в класі: характер взаємин учнів (тактовність, ввічливість, увага і повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, взаємна відповідальність і турбота); ставлення учнів до вчителів, до школи; домінуючий емоційний настрій учнів класу; особливості спілкування в класному колективі;
 • ступінь залучення учнів до життєдіяльності класу, рівень їх включення у процес планування; організації і аналізу спільної діяльності;
 • розвиток суспільної активності учнів (їхня ініціативність, творчість, організованість, самостійність діяльності, участь у самоврядуванні класу).
4. Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи:
 • основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь зацікавленості та захопленості учнів життєдіяльністю школи, активність і результативність (для розвитку особистості і для забезпечення життєдіяльності школи) участі учнів класного колективу у шкільних справах;
 • участь учнів класу в шкільному самоврядуванні; організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів, товариств; вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості учнів.
5. Аналіз розвитку учнів класу:
 • рівень вихованості і морально-естетичного розвитку учнів (зазначити, які фактори вплинули на їхній стан);
 • ступінь розвитку пізнавальних інтересів і творчих  здібностей учнів в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, та інших видах діяльності;
 • рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їхня успішність;  
 • зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної та інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних стосунків, екологічної культури і культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в результаті – розвиток культури життєвого самовизначення);
 • найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу;
 • рівень сформованості потреби займатися самовихованням;
 • зміни складу класу, що відбулися протягом року; індивідуальні особливості "новеньких" учнів, їхня адаптація та інтеграція у класному колективі;
 • учні групи ризику (їхні індивідуальні особливості, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними, завдання виховання і коригування поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації їх).
6. Аналіз педагогічної взаємодії з родиною:
 • вплив батьків учнів на виховну  діяльність класу;
 • участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя .
7. Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективності виховної роботи вчителя/вихователя:
 • що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких справах виявили себе найкращими організаторами? До яких заходів залишилися байдужими? Чому?
 • наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?
 • які методи, форми роботи і засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на  розвиток і моральне становлення учнів?
 • яка діяльність позитивно впливала на формування позитивної дисципліни та відповідального ставлення до праці?
 • які заходи і колективні творчі справи, проведені в минулому році, сприяли зміцненню класного колективу?
8. Висновки:
 • про успіхи, про накопичений позитивний досвід;
 • про негативні моменти в організації і вихованні учнів класу;
 • про нереалізовані можливості і невикористані резерви;
 • про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє.
9.Додаток
У додатку можна помістити:
 • результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетування, опитувань;
 • зведення про проведення і результати окремих заходів, подій життя класного колективу.

Немає коментарів:

Дописати коментар